Доверенность на регистрацию юридических лиц

VEKALETNAME 

Benim adima, işbu Vekâletname ile, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde ticari şirketleri kurmaya ve bu şirketin tescil edilmesi ile ilgili tüm işlemleri yerine getirmeye, şirketin ana sözleşmesi ve eklerini imzalamaya, şirket ana sözleşmesinde yapılması talep edilecek olan düzeltme ve tadilatları yapmaya, düzeltme beyannameleri ve tadilat sözleşmelerini imzalamaya, Ticaret Sicili Müdürlüğünde tescil ettirmeye, Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirmeye, ilgili mahkemeye müracaatla gerekli izinleri almaya, şirketi ilgili belediyede kayıt ettirmeye, gerekli harç ve rüsumları yatırmaya, şirketin ilgili vergi dairesine müracaat ederek kaydını yaptırmaya, vergi numarasını almaya, Ticaret Sicil Tasdiknamesi ile Faaliyet belgesini ilgili Ticaret Sicilinden almaya, ticaret ve sanayi odasında yapılması gerekli işlemleri yapmaya, müracaatlarda bulunmaya, her türlü evrak ve belge imzalamaya, taahhüt edilen sermayenin ¼’ünün her hangi bir bankaya bloke işlemlerini yaptırmaya, bloke işlemi ile ilgili olarak hesap açtırmaya, hesaba para yatırmaya, blokajı çözdürmeye, blokaj bedellerini talep tahsil ve ahzu kabza, blokaj hesaplarını kapatmaya, yeniden ortaklıklar ve şirketler kurmaya, yeni kurulan şirketlerin herhangi pay almaya
herhangi bir kurucular bölümünde
yetkili olmak üzere ______________________Passaport Numaralı … Münferiden / Müştereken __________yıl süre ile şirketi temsil ve ilzama yetkili olmasına karar verildi.

Bütün bu vekaletnamede yazılı her türlü yetkileri ticari işler, ortaklıklar ve şirketlerle ilgili olarak dahi kullanmaya … vekil tayin ettim.

 

İşbu Vekâletname yıllık süreyle verilmiştir ve üçüncü kişileri tevkil, teşrik ve azle yetki hakkına sahiptir.

Vekâletnameyi veren:


ДОВЕРЕННОСТЬ

Настоящей доверенностью я уполномочиваю от своего имени …, паспорт №____________________________ совершать все действия, связанные с регистрацией юридических лиц на территории Турецкой Республики, для чего предоставляю (по отдельности или в совокупности) права: подписывать Устав компании и его приложения, при необходимости вносить изменения и корректировки в Устав компании, подписывать заявления об изменениях и корректировках в Уставе, а также подписывать откорректированный Устав, получать необходимые для регистрации компании разрешения в государственных органах Турецкой Республики, регистрировать Устав компании в Торговом Реестре, способствовать его объявлению в Торговом Бюллетене (Ticaret Sicil Gazetesi), получать необходимые лицензии и разрешительные документы путем обращения в соответствующие судебные инстанции, регистрировать компанию в соответствующем местном муниципалитете, оплачивать необходимые при регистрации фирмы пошлины и сборы, получать учредительные документы фирмы в соответствующих учреждениях и ведомствах, осуществлять необходимые для регистрации компании процедуры в Торгово-Промышленной Палате, подавать заявления, подписывать необходимые документы при осуществлении данных процедур, подписывать любые документы, осуществлять процедуры по блокированию 1/4 части уставного капитала в любом банке, открывать счет в любом банке для блокирования определенной части уставного капитала, вносить в данный банковский счет 1/4 часть уставного капитала для осуществления процедуры блокирования, осуществлять процедуры по разблокировке средств на банковском счете, снимать и получать разблокированные денежные средства с банковского счета, закрывать банковские счета, предназначенные для блокирования средств, приобретать любые доли во вновь зарегистрированных юридических лицах и при любом составе учредителей.